Begroting 2015-2018 : Veel beloven, weinig geven

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen die van alle kanten richting raad en college gekomen zijn mee te nemen en te komen tot een sluitende begroting 2015. College u heeft het meegenomen maar helaas ziet niemand het ooit meer terug! Enige lichtpuntje is zwembad De Kulk en dat is niet genoeg natuurlijk.
De financiële positie van de gemeente is nog steeds zorgwekkend. Jaar na jaar eindigen we miljoenen in de rode cijfers. De vrij besteedbare algemene reserve is voor een gemeente als Vlaardingen met 70.000 inwoners ver onder de maat. Risicobeheersing en reële inschattingen in kosten blijven voor dit college een probleem. De begroting 2015 heeft u sluitend gekregen door budgetten leeg te roven die een andere bestemming hebben en ook weerhoudt u zich er niet van om wet- en regelgeving op diverse onderdelen naast u neer te leggen om zo uw tekorten te dichten. Dat kan en mag natuurlijk niet, VV2000/Leefbaar Vlaardingen verwacht meer van dit college! Na jaren zeuren vanuit de oppositie gaat u nu eindelijk sparen; u neemt het ons toch niet kwalijk dat wij hier gemengde gevoelens over hebben. Want gaat u sparen omdat het echt noodzakelijk is of wilt u voor sinterklaas spelen in 2017/2018? Gezien onze ervaringen in de afgelopen 3 jaar met u, hebben wij er weinig vertrouwen in.

Samen aan zet,
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV en SBV geven hier al jaren het goede voorbeeld van. Zo ook vanavond want voorzitter het is onmogelijk om al onze opmerkingen op deze begroting in 10 min. uit te spreken. Wij vertrouwen erop dat sommige partijen zich meer op de financiën zullen richten waardoor wij nu in de 1ste termijn ons zullen richten op de door u voorgestelde ombuigingen binnen het beleid. In hoeverre de raad vanavond en morgen “samen aan zet” is, wij laten ons graag verrassen.
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV en SBV hebben diverse moties en amendementen waar niet overal direct financiële dekking tegen over staat. Dit is een bewuste keuze want wij hoeven het dit college niet al te makkelijk te maken. Wees gerust, de grote bulk hebben wij voor u geregeld maar college, ga zelf ook eens creatief nadenken dat vraagt u ook van heel Vlaardingen. U zit er, los het dan ook maar even op!

Voorzitter,
Op de zorg zitten onze grootste angels, wij vinden het niet smart om nu de pot leeg te roven terwijl u nog steeds niet weet hoeveel budget u in 2015 nodig heeft voor de decentralisaties. Het college loopt een jaar op de muziek vooruit! Prima voorstel bij de begroting 2016. Het AOV zal hier namens de 3 partijen straks amendementen voor indienen.
Hoeveel amendementen en moties moet de raad nog indienen voordat het college het echt gaat regelen met de Ericaschool? Wij hoeven u toch niet uit te leggen dat u vanavond echt het laatste amendement krijgt via het AOV.
Naast de zorgen over de invulling van de 3 decentralisaties zijn wij het met u eens dat het ook een aantal kansen biedt. Kansen voor een aantal voorzieningen binnen onze stad. VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt dat de voorzieningen in Vlaardingen behouden en verbetert moeten worden. Er ligt zo een kans voor de kinderboerderij. Het college stelt dat zij (raadsvoorstel blz. 5) de diverse mogelijkheden voor de toekomst van de kinderboerderij gaat onderzoeken. Wij hebben hier een amendement voor gemaakt omdat wij graag zouden zien dat het college ook specifiek gaat onderzoeken of de kinderboerderij omgevormd kan worden in een zorgboerderij. Wat VV2000/Leefbaar Vlaardingen betreft hoeft dit onderzoek zich niet te beperken tot de kinderboerderij maar adviseren wij u om ook bv. De dierenweides, de Heemtuin en de stadslandbouw te betrekken bij uw onderzoek want ook deze onderdelen zijn passend binnen een zorgboerderij. Pak deze kans!

Kunst en Cultuur
Een overkoepelende organisatie die overal over gaat klinkt onze partij als muziek in de oren. Maar dan ook wel voor het echie en niet als liefdewerk oud papier; een professioneel bestuur is hierbij essentieel. Voor VV2000/Leefbaar Vlaardingen betekend dit dat alle organisaties die subsidie ontvangen een geheel worden, dat de raad duidelijke spelregels neerlegt bij de stichting. Deze formule zou je ook kunnen neerleggen voor de sportverenigingen. U heeft zelf ook al eerder gesproken over een sportregisseur en wij denken dat hier kansen liggen. Wij zullen hier een motie voor indienen zodat het college dit kan onderzoeken.
De Stadsgehoorzaal
VV2000/Leefbaar Vlaardingen is voor een professioneel theater in Vlaardingen. Het college stelt voor om tot in de lengte van jaren € 900.000,- p.j. uit te gaan geven om 10 amateur voorstellingen mogelijk te maken. Wanneer je daar mee instemt weet je al dat we volgend jaar het debat in de raad gaan voeren over hoe reëel deze uitgave is in tijden van bezuiniging met als gevolg dat de deuren van de Stadsgehoorzaal voorgoed gesloten zullen worden. Niemand praat meer over de miljoenen gemeenschapsgeld, meer dan 15, die geïnvesteerd zijn in het theater. Kapitaalvernietiging XXL noemen we dat!
ONS Vlaardingen zal hier een motie voor neerleggen die wij van harte zullen ondersteunen.
De jeugdsubsidies
VV2000/Leefbaar Vlaardingen wil graag op tijd geïnformeerd worden over uw bezuinigingsplannen op de jeugdsubsidies. Met op tijd bedoelen wij dan ruim voor de voorjaarsnota 2015, laten wij zeggen 1 april 2015, en dat is geen grap! Het CDA zal een motie indienen voor Jeugdstad en Scouting die zeker op onze steun kan rekenen.
Economie
U heeft in de kranten al kunnen lezen dat wij er niet in geloven dat u de Vlaardingse economie kunt redden met een Food Inspiration Academy. Enkele weken geleden heeft de raad uitvoerig met de wethouder EZ van gedachte gewisseld over deze academy. Het plan was vol in onderzoek en wie de uiteindelijke deelnemers zullen zijn kon niet eens verteld worden. Het gebouw aan de industrieweg bleef gewoon in de verkoop; daar had u nog niet eens over nagedacht. Laat staan wie dit grapje gaat betalen. Collega`s hebben het los zand en een sprookje genoemd. Bijzonder om nu te lezen dat volgens het college de eerste leerlingen in september 2015 moeten kunnen beginnen??? Wel eens gehoord van uw actieve informatieplicht? Wij ontvangen graag volgende week een memo waarin u het een en ander even toelicht gezien het feit dat u al zo’n gedetailleerd plan heeft.
Affijn, een goede economie valt of staat met de ondernemers die in Vlaardingen gevestigd zijn en gelukkig praat u regelmatig met deze ondernemers. Echter wij hebben het idee dat uw gehoor af en toe nogal selectief is. De koopzondagen en het parkeerbeleid zijn daar 2 voorbeelden van. Zo hebben wij ook al enige tijd signalen ontvangen van een aantal ondernemers die graag met het college in gesprek zouden willen om de mogelijkheden te bespreken om het bedrijventerrein waarop hun bedrijf gevestigd is te kopen. Wij geven u graag een positief duwtje in de goede richting om dit gesprek te faciliteren en dienen hier dus een motie voor in.
OZB
Voorzitter, wat zit het college hier te doen?
Dat VV2000/Leefbaar Vlaardingen tegen verhoging van de gemeentelijke belastingen is omdat Vlaardingen qua voorzieningen niveau achteruit holt gaan wij niet weer in detail uitleggen. Dit is bij iedereen bekend maar wat u nu uit uw truckendoos tovert slaat werkelijk alles! Omdat door de economische crisis de huizen in waarde zijn gedaald ontvangt de gemeente minder belasting (OZB). Maar nu heeft u een truck bedacht om toch dezelfde inkomsten te genereren. U gooit de norm aan de kant en gaat gewoon 2,45% meer innen bij de burgers. Wat zijn dat voor praktijken? U zegt het Rijk gaat toch niet ingrijpen dus dat kan wel, maar wanneer 50% van de gemeentes zo denkt en doet, zal het Rijk wel ingrijpen. U heeft lak aan de regels, als iedereen zo gaat denken zal het een lekker zooitje worden Vlaardingen en vindt u niet dat u zelf het goede voorbeeld moet geven als stadsbestuur? VV2000/Leefbaar Vlaardingen is niet gediend van dit soort fratsen en dient hier dus een amendement voor in.

Parkeren
Het college stelt voor om de parkeertarieven te verhogen. Volgens de jaarstukken 2013 heeft u al een lekkere winst gemaakt en ook dit jaar zal parkeren toch al snel de nodige euro`s opleveren. Echter het uitgangspunt van uw parkeernota is: Het product parkeren moet op termijn kostendekkend gemaakt worden, er staat niet het product parkeren moet zo snel mogelijk vette winst opleveren zodat we de gaten in de begroting kunnen dichten over de rug van de inwoners en bezoekers! Wanneer u dat kader graag wilt toevoegen aan de parkeernota moet u even komen met een nieuwe parkeernota maar zolang u dat niet doet moet u binnen de regels blijven van de huidige parkeernota. Dit betekent dat u de tarieven voor vergunning en straat parkeren niet mag verhogen en dat u binnen uw begroting 2015 het product parkeren kostendekkend dient in te boeken. Wij dienen hier een amendement voor in want wij helpen u graag, samen aan zet noemen wij dat!!!
Voorzitter,
De tijd ontbreekt mij om ook nog te praten over:
Verkeersveiligheid
Achterstallig onderhoud aan wegen en groen
Het grondbeleid
Precariorechten
Het Verzekeringenpakket
De takendiscussie
Enz, enz,…

PDF : download hier